Правила выдачи кредитных займов

ПРАВИЛА НАДАННЯ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ ТОВАРИСТВОМ З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Кредитна установа Інвест Фінанс Сіті»

1. Загальні положення

1.1 Ці Правила регламентують надання та обслуговування Товариством з обмеженою

відповідальністю «Кредитна установа Інвест Фінанс Сіті» грошових коштів в кредит (далі –

Правила) і розроблені у відповідності до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про

захист прав споживачів».

1.2 Ці Правила визначають порядок, умови і правила надання Товариством з обмеженою

відповідальністю «Кредитна установа Інвест Фінанс Сіті» (далі – Товариство) фінансового

кредиту фізичним особам, права та обов'язки сторін, іншу інформацію, необхідну для укладання та

належного виконання умов договору, а також регулюють відносини, які виникають між

Товариством і фізичною особою-позичальником, які є сторонами договору про надання

фінансового кредиту.

1.3 Ці Правила, в тому числі Договір про надання фінансового кредиту фізичним особам

(надалі – Договір), є публічною пропозицією (офертою) для невизначеного кола осіб, у розумінні

статей 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти договір про надання фінансового кредиту на

умовах обумовлених Договором, який розміщений на сайті Товариства, і застосовуються у випадку

подання фізичною особою – заявником заявки на сайті Товариства : groshivsim.com (далі – сайт

Товариства) або у випадку подання фізичною особою - заявником у відділенні, консультаційному

центрі, через термінал самообслуговування або безпосередньо у головному офісі Товариства на

отримання фінансового кредиту та вчинення інших дій, передбачених цими Правилами (акцептом).

1.4 Публічна пропозиція набирає чинності з дати її оприлюднення на сайті Товариства.

1.5 Ці Правила та заява про приєднання до Договору є невід'ємною частиною Договору.

2. Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах

Вимоги до Позичальника – визначені Товариством умови, яким повинен відповідати Заявник

для укладання Договору, а саме фізична особа повинна:

• мати повну цивільну дієздатність та правоздатність;

• бути громадянином України;

• мати зареєстроване місце проживання на території України;

• володіти відкритим на власне ім'я банківським рахунком в українському банку, грошовими

коштами на цьому рахунку, та мати змогу розпоряджатися ними (у разі подання заявки на

отримання Кредиту через сайт (он-лайн) або через термінали самообслуговування);

• діяти від власного імені, з власних інтересів, не отримувати кредит в якості представника

третьої особи та не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача або бенефіціара).

Графік погашення кредиту - невід'ємна частина Договору, що містить розрахунок

заборгованості (в тому числі суми кредиту і процентів за користування Кредитом) із зазначенням

терміну платежу.

Дата укладання договору – день перерахування грошових коштів з банківського рахунку

Кредитодавця, у разі подання Позичальником заявки на отримання кредиту онлайн через сайт

або через термінали самообслуговування, а у разі отримання кредиту у відділенні,

консультаційному центрі, в центральному офісі Товариства датою укладання Договору буде

вважатись – дата фактичного отримання Заявиком/Позичальником грошових коштів від

Товариства (або будь-якої частини з них), про, що свідчить підпис Позичальника у видатковому

касовому ордері.

Заборгованість – сума кредиту, а також нараховані, але не сплачені проценти за

користування кредитом, в тому числі штрафи, пеня, тощо.

Заявка – документ встановленої форми, який заповнюється на Сайті Товариства в терміналі

самообслуговування або у відділенні, 

Заява про приєднання до Договору – документ, встановленого Товариством зразка, який доступний для ознайомлення на сайті Товариства, та/або у відділеннях, консультаційному центрі,

головному офісі Товариства.

Заявник – фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та має намір укласти Договір з

Товариством шляхом приєднання до запропонованого Договору та Правил і вчинення дій,

передбачених цими Правилами.

Логін Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється

Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «логін» при вході до

Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість

Логіну Особистого Кабінету. Логін Особистого кабінету являється особистим ключем

Заявника/Позичальника формування електронного цифрового підпису, доступний тільки

Заявнику/Позичальнику у разі подання Заявки через Сайт товариства або через термінали

самообслуговування.

Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються для Заявника в момент

його реєстрації на Сайті товариства (особистий розділ Заявника), за допомогою якого

Заявник/Позичальник здійснює повну взаємодію з Товариством, має постійний доступ до Графіка

розрахунків та до іншої інформації/документів, пов'язаної з наданням Товариством фінансових

послуг. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Заявником/Позичальником шляхом введення

Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету на Сайті товариства, який за

домовленістю Сторін кредитного договору та правовим статусом прирівнюється до власноручного

підпису у разі отримання Позичальником кредиту через Сайт товариства (онлайн) або через

термінали самообслуговування.

Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється

Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «пароль» при вході

до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість

Паролю Особистого Кабінету. Пароль Особистого кабінету являється особистим ключем

Заявника/Позичальника формування електронного цифрового підпису, доступний тільки

Заявнику/Позичальнику у разі отримання кредиту через Сайт товариства або через термінали

самообслуговування.

Кредит – грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Товариством на

умовах зворотності, строковості та платності, що передбачені Договором.

Позичальник – фізична особа, яка відповідає вимогам до Позичальника, з яким укладено

Договір.

Термін платежу – кінцева дата повернення Позичальником заборгованості за Договором.

Товариство - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа Інвест Фінанс

Сіті» (код ЄДРПОУ 40338669; місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, будинок 12, офіс

213).

Сайт товариства – groshivsim.com

Договір - цивільно-правовий документ, який визначає взаємні юридичні права та обов'язки

між Товариством та Позичальником з приводу надання кредиту.

Сторони договору – Кредитодавець та Позичальник.

3. Порядок надання грошових коштів у кредит у разі подання заявки

Заявником/Позичальником через Сайт товариства або через термінали самообслуговування.

3.1 Заявник здійснює заповнення Заявки на отримання кредиту на Сайті товариства, або через

термінал самообслуговування обов'язково вказуючи всі дані, зазначені в Заявці в якості

обов'язкових даних для заповнення.

3.2 У Заявці Заявник зобов'язаний вказати повні, точні та достовірні особисті дані, які необхідні

для прийняття Товариством рішення про надання кредиту.

3.3 Заповнюючи Заявку, Заявник у відповідності до розділу 7 цих Правил, надає свою згоду на

передачу Товариству своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану

Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за Договором, також надає згоду на

отримання/передачу кредитної історії з/в бюро кредитних історій.

3.4 Товариство має право зателефонувати Заявнику за телефонним номером, зазначеним в

Заявці, як для підтвердження повноти, точності, достовірності зазначеної в Заявці інформації, так

і для отримання інших відомостей від Заявника, які Товариство визнає необхідними для прийняття

рішення про надання кредиту.

3.5 Товариство має право додатково вимагати від Заявника надання належним чином

завірених копій документів, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про

надання кредиту.

3.6 Заявник надає свою згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією про

фінансовий стан Заявника до третіх осіб, які пов‘язані із Заявником діловими, професійними,

особистими, сімейними та/або іншими стосунками, яка необхідна для прийняття рішення про

надання кредиту.

3.7 На підставі відомостей, зазначених Заявником у Заявці, інформаційна система Товариства

здійснює реєстрацію Заявника на Сайті Товариства та формує Особистий кабінет Заявника.

3.8 Рішення про надання кредиту приймається Товариством на підставі автоматизованої або на

пів автоматизованої обробки персональних даних Заявника.

3.9 Сума кредиту визначається, виходячи з інформації зазначеної Заявником в Заявці в межах

встановленого Ліміту суми кредиту.

3.10 Приймаючи Заявку до розгляду, Товариство не бере на себе зобов'язання надати

Заявнику кредит.

3.11 Товариство протягом 5 робочих днів з дати отримання Заявки приймає рішення про

надання кредиту чи про відмову у видачі кредиту.

3.12 Товариство має право відмовити Заявнику в наданні кредиту без зазначення причини

такої відмови.

Відмова в наданні кредиту можлива, в тому числі, у таких випадках:

• вік Заявника на момент заповнення Заявки менше 18 років;

• кредитна історія Заявника не відповідає внутрішній політиці Товариства;

• при заповненні Заявки, Заявником надані не достовірні та/або помилкові дані;

• в інших випадках, передбачених внутрішньої політикою Товариства.

3.13 Товариство інформує Заявника про прийняте рішення щодо видачі (або відмови у видачі)

кредиту через смс-повідомлення на телефонний номер, та/або через електронний лист на адресу

електронної пошти, та/або через телефонний дзвінок на номер телефону зазначених у Заявці. У

випадку прийняття рішення про надання кредиту, на електронну пошту, зазначену в Заявці,

надсилається лист з гіперпосиланням, здійснивши перехід по якому, Заявник отримує копію

електронного договору.

3.14 За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами

в роботі електронних та телефонних служб і сервісів, Товариство відповідальності не несе.

3.15 У випадку прийняття рішення про надання кредиту, Товариство укладає із Заявником

Договір на умовах та в порядку передбаченому цими Правилами та Договором.

3.16 Договір укладається в Особистому кабінеті.

3.16.1 Договір формується та зберігається в Особистому кабінеті підписаний зі сторони

Товариства факсимільним підписом, при бажанні Заявник/Позичальник може роздрукувати

договір з Особистого кабінету він буде вважатись оригіналом примірника Завника/Позичальника.

3.17 Заявник/Позичальник здійснює вхід на Сайт товариства за допомогою Логіна Особистого

кабінету і Пароля.

3.18 Заявник/Позичальник надає згоду на використання у всіх відносинах між ним та

Товариством (заснованих як на першому договорі кредиту, так і на всіх наступних договорах, інших

договорах і угодах, які будуть укладені між Заявником та Товариством в майбутньому) свого

Логіна Особистого Кабінету та Пароля в якості аналога власноручного підпису.

3.19 Заявник підтверджує свою повну обізнаність та згоду з усіма істотними умовами Договору

з моменту кліку на кнопці “З умовами договору згодний” у Особистому Кабінеті, доступ до якого

здійснюється за допомогою унікальної пари Логіну Особистого Кабінету та Пароля Особистого

Кабінету.

3.20 Товариство не пізніше 5 робочих днів з дати підписання договору Сторонами надає

кредиту шляхом безготівкового перерахування суми кредит на банківський рахунок Позичальника,

вказаний Заявником/Позичальником у Заявці.

3.21 Дата перерахування суми кредиту на банківський рахунок Заявника/Позичальника є

датою укладання договору між Товариством і Заявником/Позичальником.

3.22 У випадку відмови від укладення Заявником/Позичальником договору чи ненадання згоди

на використання Логіну Особистого Кабінету та Пароля як аналога власноручного підпису,

протягом 5 днів з дати прийняття рішення про надання кредиту, Товариство має право скасувати

це рішення. При цьому Заявник/Позичальник не позбавляється права знову подати Заявку на

отримання кредиту в загальному порядку.

4.Порядок надання грошових коштів у кредит у разі подання заявки

Заявником/Позичальником через відділення, консультаційні центри, головний офіс

Товариства

4.1 Заявник може особисто завітати до головного офісу, відділення, консультаційного центру

Товариства, де уповноважений працівник надасть вичерпну інформацію про можливі умови

надання кредиту, а також іншу інформацію, право на одержання якої закріплено законами

України, в тому числі Законом України «Про захист прав споживачів», Законом України «Про

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

4.2 Якщо умови надання Товариством кредиту є прийнятними для Заявника, в цьому випадку

Заявник:

- здійснює заповнення заявки на отримання кредиту. При цьому Заявник зобов'язаний

зазначити повні, точні та достовірні особисті дані, які необхідні для прийняття Товариством

рішення щодо видачі кредиту.

- надає свою згоду на передачу Товариством своїх персональних даних та їх обробку з метою

оцінки фінансового стану та спроможності виконати зобов'язання за Договором, а також

підтверджує, що він повідомлений про засоби використання його персональних даних згідно з

законом України «Про захист персональних даних».

- надає свою згоду на те, що Товариство може звертатись за інформацією про фінансовий стан

Заявника, яка необхідна Товариству для прийняття рішення про надання кредиту, до третіх осіб,

які пов‘язані з Заявником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками.

- надає свою згоду на доступ до його кредитної історії та передачу інформації до бюро

кредитних історій про правочини з Товариством.

4.3 Товариство має право зателефонувати Заявнику та/або третім особам, які пов’язані з

Заявником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками, як для

підтвердження повноти, точності, дост

товариства або термінали самообслуговування, а у разі отримання кредиту через головний офіс,

відділення, консультаційний центр товариства то проценти нараховуються з моменту отримання

грошових коштів Заявником/Позичальником від товариства про що свідчить підпис Позичальника у

видатковому касовому ордері.

4.4 Товариство має право додатково вимагати від Заявника надання оригіналів (для огляду та

копіювання, та завірення належним чином копій) та/або належним чином завірених копій

документів, у разі потреби для прийняття рішення про надання кредиту, зокрема:

• Паспорт або документ, що його заміняє (паспорт повинен відповідати вимогам Положення

про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВР України від 02.09.1993 р.

№3423-Х1І);

• Документ, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного або реєстраційного номера;

• Документ, що підтверджує отримані клієнтом доходи (такими документами вважається –

довідка про заробітну плату, довідка про пенсію та/або декларація про доходи фізичної особи

та/або звіт суб'єкта підприємницької діяльності);

• Інші документи, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання

кредиту.

На підставі наданої Заявником інформації та/або документів (належним чином завірених їх

копій), Товариство приймає рішення про надання кредиту чи відмову в наданні кредиту протягом 5

робочих днів з моменту подання заявки.

4.5 Приймаючи заявку до розгляду, Товариство не бере на себе зобов'язання надати

кредит. Товариство має право відмовити клієнту в наданні кредиту, не пояснюючи причини такої

відмови та в незалежності від того, чи були надані всі необхідні, згідно цих правил документи та

інформація.

4.6 У разі прийняття рішення про надання кредиту, уповноважений працівник Товариства

надає для підпису Заявнику необхідні документи для оформлення видачі кредиту, у разі згоди

Позичальника, йому видаються грошові кошти у готівковій формі на умовах, що визначені

відповідним Договором. В цьому випадку, видача кредиту, окрім іншого підтверджується підписом

Позичальника у видатковому касовому ордері, або шляхом перерахування на поточний банківський

рахунок, та/або на банківську картку Позичальника. Дата надання кредиту

Заявнику/Позичальнику є дата фактичного отримання Заявиком/Позичальником грошових коштів

від Товариства.

4.7 У разі прийняття рішення про відмову в наданні кредиту, Заявник може повторно

звернутись до Товариства.

5. Проценти за користування кредитом і механізм погашення Заборгованості

5.1 За користування кредитом Позичальник виплачує Товариству проценти, які зазначені в

Графіку розрахунків, який є невід'ємною частиною Договору. Обчислення строку користування

кредитом та нарахування процентів за цим Договором здійснюється за фактичну кількість

календарних днів зазначену в Договорі. При цьому проценти за користування кредитом

нараховуються з першого дня перерахування (видачі) суми кредиту Позичальнику (перерахування

грошових коштів на банківський рахунок Позичальника) у разі надання кредиту через Сайт

товариства або термінали самообслуговування, а у разі отримання кредиту через головний офіс,

відділення, консультаційний центр товариства то проценти нараховуються з моменту отримання

грошових коштів Заявником/Позичальником від товариства про що свідчить підпис Позичальника у

видатковому касовому ордері.

5.2 Сума кредиту, проценти за користування кредитом складають Заборгованість за

договором. Заборгованість підлягає сплаті на поточний рахунок або в касу Товариства, через

термінали самообслуговування, банківські установи у строк, встановлений договором.

5.3 У випадку прострочення сплати Заборгованості за цим Договором, повернення кредиту

Товариству та сплата процентів здійснюється у такій черговості:

1. нарахована пеня (якщо буде мати місце таке прострочення);

2. нараховані штрафи (якщо буде мати місце таке прострочення);

3 . строкові проценти;

4. строкова та/або прострочена заборгованість за кредитом (тіло кредиту);

5.4 Графік погашення кредиту, що містить розрахунок Заборгованості (в тому числі суму

кредиту і нарахованих процентів за користування кредитом) щоденно оновлюється в Особистому

кабінеті і є невід'ємною частиною Договору.

5.5 Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованість не пізніше Терміну платежу вказаному

в Договорі.

5.6 У випадку прострочення терміну платежу зі сплати Заборгованості більш ніж на 3 (три)

календарні дні, Позичальник зобов’язаний сплатити Товариству проценти за користування

кредитом, розмір яких встановлюється Договором, при цьому відсотки за користування кредитом

не нараховуються, а застосовуються штрафні санкції.

5.7 Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованість будь-яким доступним йому способом,

зазначеним на сайті Товариства та/або Договорі укладеному між Позичальником та Товариством.

При цьому Позичальник самостійно сплачує послуги фінансового посередника, що здійснює

перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього, комісія яка оплачується

Позичальником фінансовому посереднику при сплаті Заборгованості не входить та не

зараховується в суму погашення заборгованості Позичальника.

5.8 При оформлені платіжних документів для сплати Заборгованості, Позичальник у графі

«призначення платежу» вказує: номер Договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний

номер.

5.9 У випадку, якщо Позичальник не зазначив або некоректно заповнив графу «призначення

платежу», Товариство має право не прийняти платіж з мотивів неможливості ідентифікувати

Договір за яким відбувається сплата Заборгованості.

5.10 У разі настання випадку, передбаченого п. 5.9 цих Правил, Позичальник протягом 3 днів

має право звернутися до Товариства шляхом направлення електронного повідомлення в довільній

формі з обов'язковим зазначенням: способу і приблизного часу проведення платежу (а також при

здійсненні платежу через термінали самообслуговування - із зазначенням адреси термінала, а при

банківському переказі – найменування банку і відділення, місцезнаходження відділення).

5.11 У темі електронного повідомлення Позичальник обов'язково зазначає: номер Договору,

прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер.

5.12 Датою повернення кредиту, так само як і датою сплати Заборгованості, вважається дата

зарахування грошових коштів на поточний рахунок (або до каси) Товариства.

5.13 Позичальник має право достроково повернути кредит і сплатити проценти за

користування кредитом. Надходження на рахунок (до каси) товариства грошових коштів від

Позичальника в достатньому обсязі для сплати Заборгованості є належним виконанням

зобов'язання Позичальника за договором. У такому випадку договір припиняє свою дію з дати

зарахування грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

5.14 У випадку, якщо Товариство при достроковому поверненні кредиту не отримало достатню

суму коштів для погашення Заборгованості в повному обсязі за період фактичного користування

кредитом, договір продовжує свою дію на раніше погоджених умовах. При цьому після

зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства, Графік розрахунків автоматично

коригується, в частині визначення залишку суми кредиту і процентів за користування кредитом.

5.15 Позичальник має право достроково повернути частину кредиту. Після зарахування

грошових коштів на поточний рахунок Товариства, Графік розрахунків автоматично коригується, в

частині визначення залишку суми кредиту і процентів за користування кредитом.

5.16 Позичальник має право пролонгувати строк повернення кредиту. У випадку прийняття

рішення Товариством про пролонгацію строку повернення кредиту, Товариство укладає із

Заявником додаткову угоду про зміну умов Договору. Після прийняття рішення Товариством про

пролонгацію строку повернення кредиту, Графік розрахунків автоматично коригується, в частині

визначення залишку суми кредиту і процентів за користування кредитом. 5.17 При безготівковому перерахуванні грошових коштів всі фінансові ризики, що пов'язані з

затримкою в надходженні коштів на поточний рахунок Товариства, несе Позичальник.

5.18 Всі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та у Договорі, здійснюються шляхом

безготівкового перерахування коштів на зазначені в Договорі банківські рахунки в національній

грошовій одиниці України – гривні, або безпосередньо в касу Товариства шляхом внесення

грошових коштів Позичальником.

6. Програма лояльності

6.1 Програма лояльності Товариства розроблена з метою заохочення споживачів в отриманні

фінансових послуг та підняття рівня конкурентоспроможності Товариства на фінансовому ринку.

6.2 Програма лояльності передбачає надання кредиту зі зниженою процентною ставкою за

користування кредитом відповідно до кількості отриманих Позичальником кредитів та якості

виконання взятих на себе зобов'язань за цими Договорами. Якісним виконанням зобов'язань

вважається виконання договірних зобов'язань у повному обсязі без виникнення простроченої

Заборгованості за договором.

6.3 При отриманні кредиту в другий і наступні рази та за умови якісного виконання зобов'язань

за попередніми договорами, проценти за користування кредитом встановлюються індивідуально

для клієнта в його Особистому кабінеті, або узгоджуються окремо з кожним клієнтом

безпосередньо у головному офісі, відділенні, консультаційному центрі.

7. Захист персональних даних

7.1 Заявник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії,

заповнюючи Заявку на Сайті товариства, в терміналі самообслуговування або в головному офісі,

відділені, консультаційному центрі товариства , надає свою згоду на передачу Товариству своїх

персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Заявника та його

спроможності виконати зобов'язання за договором.

7.2 Заявник/Позичальник надає Згоду щодо власних персональних даних, включаючи

інформацію про прізвище, ім'я, по-батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву

і реквізити документа, що посвідчує особу, дані водійського посвідчення, адресу зареєстрованого

місця проживання, адресу фактичного місця проживання, ідентифікаційний номер платника

податків, відомості щодо освіти, сімейного, соціального та майнового стану, професію, доходи, а

також інформацію, яка стане відомою Товариству у зв'язку з укладанням та/або виконанням та/або

протягом строку дії договору (далі - Дані).

7.3 Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства передати

Дані для обробки за дорученням Товариства наступним особам:

• Бюро кредитних історій;

• Банкам;

• Фінансовим установам;

• Органам державної влади.

• Третім особам

7.4 Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства здійснювати

обробку Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем),

включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення,

зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження,

реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміну, використання, розповсюдження), копіювання,

опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту,

пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті Товариства, передачу,

в тому числі знеособлення, знищення персональних даних, володільцем яких є Товариство.

7.5 Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на збір, зберігання,

використання та поширення Товариством інформації про Заявника/Позичальника, в тому числі

його персональних даних до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою

діяльність відповідно до законодавства України, зокрема через: ПАТ «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ

БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження: м.Київ,

Дніпровський район, вул. Марини Раскової, буд. 11); ТОВ "Українське бюро кредитних історій",

місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д; ПАТ «МІЖНАРОДНЕ БЮРО

КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ», місцезнаходження: м. Київ, пр. Перемоги, д. 65, оф. 306, а у випадку

прострочення Позичальником платежів за Договором – інших осіб, зареєстрованих відповідно до

законодавства України, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної)

заборгованості та/або з якими Товариством укладено договір відступлення права вимоги за цим

договором та/або інших, пов'язаних з цим послуг, Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в

тому числі, згоду на передачу Товариством, зазначеним вище особам за вказаними вище умовами

персональних даних Заявника/Позичальника без додаткового повідомлення

Заявника/Позичальника про таку передачу. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому

числі згоду на укладення Товариством договору відступлення права вимоги за відповідним

договором кредит з будь-якою третьою особою.

7.6 Згода Заявника/Позичальника дається строком на 5 (п'ять) років з дати підписання Заявки.

7.7 Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду з тим, що отримання

Заявником у Товариства даних, що відносяться до Заявника/Позичальника, їх уточнення,

блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на

підставі заяви Заявника/Позичальника, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним

законодавством. Заявник/Позичальник підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таку заяву

буде надана йому шляхом відправки повідомлення на електронну пошту та/або шляхом надсилання

смс-повідомлення на телефонний номер, зазначений у Заявці.

7.8 Згода Заявника/Позичальника на обробку його персональних даних, що надана згідно з

умовами розділу 7 Правил, не вимагає здійснення повідомлень про передачу персональних даних

Заявника/Позичальника третім особам згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист

персональних даних».

8. Відповідальність Сторін

8.1 Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору згідно чинного

законодавства України.

8.2 Порушенням умов Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання

з порушенням умов, визначених змістом Договору.

8.3. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії Договору, всі права

і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним

законодавством України.

8.4 Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення

умов, яке мало місце під час дії Договору.

8.5 У випадку порушення Позичальником строків повернення кредиту більше ніж на 3

дні Товариство має право:

• звернутися до колекторської компанії для стягнення заборгованості;

• звернутися до суду за захистом своїх законних прав і інтересів у порядку, визначеному

розділом 9 цих Правил;

• без згоди Позичальника передати третім особам свої права шляхом укладання договору

передачі прав вимоги;

• передати відомості та персональні дані Позичальника до Бюро кредитних історій як

інформацію про негативну кредитну історію такого Позичальника.

• Розміщувати інформацію про Позичальника/Боржника на Сайті товариства, на сторонніх

сайтах, розміщувати інформацію про заборгованість в інших містах, інше.

9. Порядок вирішення спорів

9.1. Спірні питання за цим Договором підлягають врегулюванню шляхом переговорів, якщо

Сторони не можуть дійти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів такі спори, розбіжності

або вимоги, які виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі такі, що стосуються

його виконання порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають остаточному

вирішенню в суді згідно чинного законодавства України.

9.2. Позови до Позичальника, за домовленістю Сторін, пред'являються до суду за

зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем реєстрації Кредитодавця.

10. Внесення змін та доповнень до Правил

10.1 Ці Правила затверджуються директором Товариства і розміщуються на Сайті Товариства

для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

10.2 Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до

Правил, які з урахуванням внесених змін розміщуються на Сайті товариства для ознайомлення всіх

зацікавлених осіб.

10.3 Будь-які зміни та доповнення в Правилах поширюються на всіх осіб, в тому числі

Позичальників, які уклали Договір після дати внесення змін та доповнень до Правил.

11. Заключні положення

11.1 Логін та Пароль Особистого Кабінету, як аналог власноручного підпису підтверджує

виключне особисте авторство Заявника/Позичальника.

11.2. Укладення Товариством Договору з Позичальником за допомогою Логіну та Паролю

Особистого Кабінету Заявника/Позичальника, юридично є еквівалентом отримання Товариством

ідентичного за змістом договору чи іншого документа, які підписані власноручним підписом

Заявника/Позичальника, у зв’язку з чим створює для нього такі ж правові зобов‘язання та

наслідки.

11.3 Форми Заявок, Договорів та інших документів в електронній формі визначаються

Товариством у встановленому ним порядку та інтегруються в інформаційну систему Товариства.

11.4 Створені в інформаційній системі Товариства Заявки, договори та інші документи в

електронній формі є оригіналами і мають однакову юридичну силу з документами у паперовій

формі.

11.5 Всі інформаційні повідомлення і листи направляються Товариством і

Заявником/Позичальником шляхом надсилання електронних повідомлень через Особистий кабінет

та/або шляхом надсилання рекомендованого листа з описом, або кур’єром на адресу- на вибір

Товариства.

11.6 У випадку зміни особистих даних і банківських реквізитів, зазначених в Договорі, Сторони

зобов'язані повідомити одна одну шляхом направлення електронного повідомлення через

Особистий кабінет у триденний термін з дня виникнення таких змін.

11.7 У випадку, якщо Заявник/Позичальник втратив номер мобільного телефону, зазначений в

Заявці та/або паспорт та/або Логін чи Пароль Особистого Кабінету, він зобов'язаний терміново

зв'язатися з Товариством будь-яким доступним йому способом: шляхом надсилання електронного

повідомлення та/або зателефонувавши за контактними телефонними номерами Товариства,

зазначеними на Сайті товариства, і виконати дії, вказані працівником Товариства.

11.8 Умови Договору, а також вся інформація, отримана Товариством,

Заявником/Позичальником у зв'язку з укладанням або виконанням Договору, відноситься до

інформації з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України «Про інформацію») та може бути

поширена за взаємною згодою Сторін та в інших випадках, що передбачені чинним законодавством

України є конфіденційною.

11.9 Умови та неврегульовані питання регулюються та додатково прописуються в Договорі

укладеному між Товариством та Заявником/Позичальником, якщо пункти Договору та Правил

суперечать одне одному, то вважати основними ті, що визначені Договором.