Внутрішні правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

ВНУТРІШНІ ПРАВИЛА 

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Товариством з обмеженою відповідальністю  «Кредитна установа «ІНВЕСТ ФІНАНС СІТІ» 


Ці Внутрішні правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (далі – Правила) визначають організаційні засади надання Товариством з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТ ФІНАНС СІТІ» фінансових послуг з видачі на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних коштів, на визначений строк і під процент, порядок укладення, оформлення і обліку договорів про надання фінансового кредиту та пов'язаних із цим документів, а також визначає порядок дій посадових осіб Товариства у зв'язку із наданням фінансових послуг.

Товариством з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТ ФІНАНС СІТІ» у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про споживче кредитування», «Про захист прав споживачів», Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, нормативно-правовими та розпорядчими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), іншими актами чинного законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг та цими Правилами.

Ці Правила є системою норм, які регулюють умови та порядок укладення та виконання договорів про надання фінансових послуг, укладених зі споживачами фінансових послуг, зберігання укладених договорів, порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та іншої інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг, порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операцій з надання фінансових послуг та відповідальність посадових осіб, до посадових обов’язків яких відноситься безпосередня робота з споживачами фінансових послуг.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Товариством з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТ ФІНАНС СІТІ» (далі – Товариство) є фінансовою установою – учасником ринку фінансових послуг та відповідно до чинного законодавства України надає кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту фізичним особам (далі – клієнт) на умовах, що передбачені договором про надання фінансового кредиту.

1.2. Товариство надає наступні види фінансових кредитів:

1.2.1. За строками:

1) короткострокові – від 1 (одного) до 30 (тридцяти) календарних днів (включно);

2) довгострокові – строк основного зобов'язання за якими є більшим за 30 календарних днів, але не перевищує 12 місяців здати укладення;

1.2.2. За цільовим призначенням:

1) власні потреби;

1.2.3. За порядком видачі:

1) видача однією сумою;

2) видача частинами (за вимогою клієнта);

3) у вигляді кредитної лінії (відновлювальної або невідновлювальної);

1.2.4 За типом процентної ставки:

1) фіксована.

1.2.5 За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

1) зі сплатою процентів і основної суми фінансового кредиту у строк, вказаний в договорі;

1.2.6 За видами забезпечення виконання зобов'язань:

1) бланкові (без забезпечення).

1.3. Основними принципами надання Товариством фінансових послуг є:

• законність – надання фінансових кредитів виключно у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством для такого виду фінансових послуг;

• добровільність – ніхто не може бути примушений до укладення договору про надання фінансових послуг із Товариством, клієнти мають самостійно, свідомо та добровільно вступити у правовідносини із Товариством, що відповідає їх волевиявленню;

• прозорість – Товариство надає відповідні фінансові послуги лише після здійснення ідентифікації особи клієнта та вжиття заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

• унітарність – споживач фінансових послуг Товариства не зобов'язаний укладати будь-які інші договори із Товариством для отримання кредиту, якщо це не вимагається чинним законодавством, не випливає із суті надання фінансового кредиту або не передує йому.

При проведенні господарської діяльності з надання фінансових послуг, Товариство виходить з необхідності забезпечення захисту та поєднання інтересів Товариства, його учасників та споживачів послуг Товариства.

1.4. Позика у вигляді фінансового кредиту надається Товариством виключно на підставі договору про надання фінансового кредиту (далі – Договір), який відповідає вимогам статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статей 10-11, 15, 18-19 Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про споживче кредитування», статей 203, 207, 639, 1047, 1055 Цивільного кодексу України, інших законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, вимогам до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, визначеним Нацкомфінпослуг, та положенням цих Правил.

1.5. Позика у вигляді фінансового кредиту надається виключно у національній валюті України – гривні.

1.6. У цих Правилах терміни вживаються в наступних значеннях:

Фінансовий кредит – грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Товариством на умовах зворотності, строковості та платності, що передбачені Договором. Фінансовий кредит надається шляхом безготівкового переказу грошових коштів у національній валюті України на електронний рахунок банківської платіжної картки клієнта.

Товариство/Кредитодавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТ ФІНАНС СІТІ» (код ЄДРПОУ 40338669), відокремлені підрозділи Товариства та, у необхідних випадках, посадові особи Товариства, уповноважені на вчинення певних окремих дій або комплексу дій від імені Товариства.

Сайт Товариства / Сайт – веб-сайт Товариства https://groshivsim.com/.

Клієнт/споживач фінансових послуг/позичальник – фізична особа, яка через Сайт Товариства, або відокремлений підрозділ Товариства, звернулась до Товариства з метою отримання фінансового кредиту та якій, відповідно до вимог внутрішньої кредитної політики Товариства, може бути наданий фінансовий кредит.

Для укладання Договору фізична особа повинна:

- мати повну цивільну дієздатність та правоздатність;

- бути громадянином України;

- мати вік від 18 років до 65 років;

- мати зареєстроване місце проживання на території України;

- діяти від власного імені, з власних інтересів, не отримувати фінансовий кредит в якості представника третьої особи і не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача або кінцевого бенефіціарного власника).

Заявка-приєднання / Заявка – документ встановленої форми, який виражає намір клієнта отримати фінансовий кредит, та містить суму Кредиту, строк користування Кредитом та інші умови отримання Кредиту.

Ліміт суми фінансового кредиту – грошові кошти в розмірі від 100,00 гривень до 15000,00 гривень, які Товариство може надати на умовах фінансового кредиту, визначених Договором.

Особиста сторінка (особистий кабінет) – сукупність захищених сторінок, що формуються клієнту в момент його реєстрації на Сайті (особистий розділ клієнта), за допомогою якого клієнт здійснює повну взаємодію з Товариством, має постійний доступ до Графіка розрахунків та до іншої інформації/документів, пов'язаної з наданням Товариством фінансових послуг. Доступ до Особистої сторінки здійснюється клієнтом шляхом введення Логіна і Пароля на Сайті Товариства.

Логін – унікальна комбінація літер та/або цифр, яка являється ідентифікаційним номером клієнта. Цю комбінацію клієнт самостійно зазначає в спеціальному полі «логін» при вході до Особистої сторінки. Клієнт несе персональну відповідальність за збереженість Логіну.

Пароль – унікальна комбінація літер та/або цифр, що встановлюється клієнтом при заповненні анкети на Сайті з метою реєстрації. Цю комбінацію клієнт самостійно зазначає в спеціальному полі «пароль» при вході до Особистої сторінки. Клієнт несе персональну відповідальність за збереженість Пароля.

Заборгованість – сума фінансового кредиту, а також нараховані, але не сплачені, проценти за користування фінансовим кредитом, пеня (у разі порушення зобов'язань за Договором).

Телефонний номер клієнта – власний мобільний номер клієнта, який зазначається в анкеті при реєстрації на Сайті або особистому звернені клієнта до Товариства, і використовується Товариством як один із способів ідентифікації клієнта, а також як контактний засіб зв'язку.

Код підтвердження договору – унікальна комбінація літер та/або цифр, яка використовується для підтвердження наміру клієнта укласти Договір на запропонованих Товариством умовах.

Інші терміни, що вживаються у цих Правилах, застосовуються у значенні, визначеному Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.


2.1. Загальні умови укладання договорів із споживачами фінансових послуг.

2.1.1. Договір із споживачем фінансових послуг укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

2.1.2. Договір із споживачем фінансових послуг вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору та підписали цей Договір.

2.1.3. До укладення Договору споживач фінансових послуг зобов'язаний пред'явити документи, які ідентифікують його особу та підтверджують її дієздатність та правоздатність, а саме:

- фізична особа-резидент України повинна пред’явити паспорт або документ, що його замінює, та документ про присвоєння індивідуального податкового номеру за ДРФО (реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Перед або під час укладення Договору, а також у процесі виконання Договору, Товариство має право отримувати від клієнта та уточнювати отриману інформацію, яка має істотне значення для встановлення рівня кредитоспроможності, проведення оцінки фінансового стану, визначення ступеню ризику, належності клієнта до національних чи публічних діячів, їх близьких або пов'язаних осіб, з'ясування місця його проживання чи перебування в Україні.

2.1.4. Місцем укладення Договору із споживачем фінансових послуг є місцезнаходження Товариства – 04073, місто Київ, проспект Степана Бандери, 8.

Договір про надання фінансового кредиту укладається у формі електронного договору відповідно до вимог Закону України «Про електронну комерцію» за результатами розгляду подання оформленої споживачем Заявки-приєднання на отримання фінансового кредиту на Сайті Товариства, або шляхом укладення у відділенні Товариства.

2.1.5. Від Товариства Договір із споживачем фінансових послуг підписує її керівник або уповноважена особа, що діє на підставі відповідної довіреності, підписи яких скріплюються печаткою Товариства.

При укладенні Договору в електронній формі зі сторони Товариства підписом та відтиском печатки є відображення аналогу чи факсимільне відтворення підпису керівника або відповідної уповноваженої особи та електронного відтиску печатки.

Такі електронні документи мають статус оригіналу та мають юридичну силу.

Товариство також має право проставляти на документах печатку за допомогою технічних друкуючих засобів, що дозволяють перетворити та роздрукувати електронний зразок відтиску механічної печатки у зображення його на папері.

Підписанням електронного Договору у розумінні статті 12 Закону України «Про електронну комерцію» є використання Клієнтом електронного підпису одноразовим ідентифікатором, що є поєднанням даних логіна і пароля особистої сторінки Клієнта, та введенням на Особистій сторінці Клієнта унікального коду-підтвердження про схвалення Заявки з отриманого смс-повідомлення на номер телефону, вказаний Клієнтом при реєстрації та заповненні Заявки.

2.1.6. Основними принципами надання фінансового кредиту є: зворотність, строковість та платність.

Принцип зворотності означає, що клієнт зобов'язаний повернути Товариству отриманий фінансовий кредит у грошовій формі повністю.

Принцип строковості означає, що клієнт зобов'язаний повернути Товариству отриманий фінансовий кредит у визначений Договором термін (або протягом визначеного строку).

Принцип платності означає, що клієнт зобов'язаний у грошовій формі сплатити Товариству процент за користування кредитом у розмірі, що визначений Договором, та сплатити неустойку (у разі порушення клієнтом зобов'язань щодо своєчасного повернення фінансового кредиту) у формі та розмірі, що визначені Договором.

2.1.7. Товариство надає фінансові кредити за рішенням дирекції Товариства.

Позитивне рішення про видачу фінансового кредиту приймається за результатом вивчення Заявки Клієнта, його ідентифікації (верифікації) та полягає у погодженні Товариством в електронному форматі Заявки Клієнта на укладення договору і не потребує окремого письмового оформлення у кожному конкретному випадку.

Вирішення організаційних питань про видачу фінансових кредитів може бути делеговано також іншим посадовим особам Товариства за рішенням Директора Товариства.

В окремих випадках, рішенням Директора Товариства можуть встановлюватись граничні розміри фінансового кредиту.

2.2. Вимоги до умов та форми Договору про надання фінансового кредиту.

2.2.1. Договір про надання фінансового кредиту повинен відповідати вимогам статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та містити:

- назву документа;

- назву, адресу та реквізити суб'єкта господарювання;

- прізвище, ім'я і по-батькові фізичної особи, яка отримує фінансові послуги, та її адресу;

- найменування, місцезнаходження юридичної особи;

- найменування фінансової операції;

- розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків;

- строк дії договору;

- порядок зміни і припинення дії договору;

- права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

- підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана клієнту;

- посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг;

- інші умови за згодою сторін;

- підписи сторін.

На виконання вимог Закону України «Про споживче кредитування» Договір, крім вимог, визначених п. 2.1 цих Правил, повинен містити умови про:

- тип кредиту (кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку тощо), мета отримання кредиту;

- загальний розмір наданого кредиту;

- порядок та умови надання кредиту;

- строк, на який надається кредит;

- необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту (за наявності);

- процентну ставку за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), порядок її обчислення, у тому числі порядок зміни, та сплати процентів;

- реальну річну процентну ставку та загальну вартість кредиту для споживача на дату укладення договору про споживчий кредит. Усі припущення, використані для обчислення такої ставки, повинні бути зазначені;

- порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка платежів (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії графік платежів може не надаватися);

- інформацію про наслідки прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит;

- порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту;

- порядок дострокового повернення кредиту;

- відповідальність сторін за порушення умов договору.

2.2.2. Договір про надання Товариством фінансового кредиту укладається за умови погодження споживача з цими Правилами та умовами надання фінансового кредиту, визначеними у Публічній пропозиції (оферті) на укладання Договору.

2.2.3. Договори про надання Товариством фінансових кредитів укладаються виключно в електронній формі з урахуванням вимог законодавства.

Електронний договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти) однією стороною та її прийняття (акцепту) другою стороною з урахуванням вимог Глави 53 Цивільного кодексу України.

Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою цієї статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

2.3. Порядок укладання Договорів шляхом оформлення клієнтом заявки на Сайті.

2.3.1. Оформлення клієнтом Заявки на Сайті Товариства передбачає здійснення реєстрації. Реєстрація клієнта на Сайті відбувається шляхом створення Особистої сторінки клієнта.

Для реєстрації на Сайті клієнт заповнює анкету, яка одночасно може бути і первісною заявою на отримання фінансового кредиту, вказуючи повні, точні та достовірні особисті дані.

2.3.2. Реєструючись на Сайті, клієнт:

- надає свою повну та беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання та передачу Товариством своїх персональних даних з метою оцінки фінансового стану та спроможності виконати зобов'язання;

- надає свою згоду на те, що Товариство може звертатись за інформацією про фінансовий стан клієнта, яка необхідна Товариству для прийняття рішення про реєстрацію на Сайті та/або надання фінансового кредиту, до третіх осіб, які пов‘язані з клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками;

- надає свою згоду на доступ до кредитної історії та передачу інформації до бази даних Бюро кредитних історій про укладений з Товариством Договір;

- надає свою згоду на використання у всіх відносинах між ним та Товариством (заснованих як на першому Договорі, так і на всіх наступних договорах і угодах, які можуть бути укладені між клієнтом та Товариством в майбутньому) Логіна та Пароля в якості аналога власноручного підпису.

2.3.3. Товариство має право зателефонувати клієнту та/або третім особам, які пов‘язані з клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками, як для підтвердження повноти, точності, достовірності вказаної інформації, так і для отримання інших відомостей про клієнта, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про реєстрацію клієнта на Сайті чи надання фінансового кредиту.

2.3.4. Приймаючи анкету до розгляду, Товариство має право відмовити клієнту в реєстрації на Сайті без пояснення причин такої відмови.

2.3.5. Про прийняте рішення щодо реєстрації на Сайті, Товариство інформує клієнта шляхом надсилання (один із способів):

А) смс-повідомлення на телефонний номер клієнта;

Б) листа на зазначену в анкеті адресу електронної пошти.

2.3.6. У випадку реєстрації на Сайті клієнту присвоюється персональний Логін та Пароль, які використовуються як засіб ідентифікації клієнта при вході на Особисту сторінку, і як електронний підпис одноразовим ідентифікатором клієнта для електронних документів (аналог власноручного підпису), що можуть бути створені (укладені, змінені) клієнтом.

2.3.7. Підтверджуючи реєстрацію клієнта на Сайті або приймаючи заявку про надання фінансового кредиту до розгляду, Товариство не бере на себе зобов'язання надати фінансовий кредит.

2.3.8. З метою виконання вимог законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» і «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо ідентифікації і верифікації, вивчення чи уточнення інформації про клієнта та прийняття рішення про надання фінансового кредиту Товариство має право вимагати від клієнта надання відповідних документів (у том числі у вигляді скан-копій належної якості).

У разі потреби для прийняття рішення про надання фінансового кредиту Товариство має право додатково вимагати від клієнта пред'явлення оригіналів (для огляду) та/або належним чином завірених копій документів, які Товариство визнає належними та необхідними для прийняття рішення про надання фінансового кредиту.

2.3.9. Рішення про надання фінансового кредиту приймається Товариством на підставі обробки персональних даних клієнта, наданих документів та інформації із дозволених законодавством джерел, а також вивчення його кредитоспроможності.

Сума фінансового кредиту визначається, виходячи з інформації, зазначеній клієнтом в Заявці, в межах встановленого Ліміту суми фінансового кредиту.

2.3.10. Зареєструвавшись на Сайті, клієнт у подальшому може подавати заявки на одержання фінансового кредиту шляхом заповнення відповідних форм заявок, розміщених на Особистій сторінці.

2.3.11. Товариство протягом 30 календарних днів з дати отримання заявки приймає рішення про надання чи відмову в наданні фінансового кредиту.

Товариство має право відмовити клієнту в наданні фінансового кредиту, не пояснюючи причини такої відмови. При цьому згідно з частиною третьою статті 14 Закону України «Про споживче кредитування» у разі відмови Товариства від укладення договору на підставі інформації, отриманої з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бази даних Бюро кредитних історій, клієнту безоплатно надається відповідна інформація із зазначенням таких джерел, за його бажанням – у письмовій формі у встановлені законодавством строки.

2.3.12. Товариство інформує Заявника про прийняте рішення щодо надання фінансового кредиту шляхом надсилання (один або кілька із способів):

- смс-повідомлення на телефонний номер клієнта;

- листа на зазначену в анкеті адресу електронної пошти;

- листа на Особисту сторінку.

- телефонним дзвінком.

За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами в роботі телекомунікаційних служб і сервісів, Товариство відповідальності не несе.

2.3.13. У випадку прийняття рішення про надання фінансового кредиту, Товариство укладає із клієнтом Договір, який розміщується на Особистій сторінці клієнта.

Клієнт підтверджує свою повну обізнаність та згоду з усіма істотними умовами Договору шляхом кліку на відповідній інтерактивній кнопці на Особистій сторінці, доступ до якої здійснюється за допомогою унікальної пари Логін та Пароль, або шляхом Заявки-приєднання у відокремленому підрозділі Товариства.

2.3.14. Товариство не пізніше другого робочого дня з дати погодження клієнтом істотних умов Договору надає фінансовий кредит шляхом безготівкового переказу грошових коштів на електронний рахунок банківської платіжної карти клієнта, вказаний у Заявці.

2.3.15. Дата переказу суми фінансового кредиту на електронний рахунок банківської платіжної карти клієнта є датою укладання Договору між Товариством і клієнтом.

2.3.16. У випадку не підтвердження клієнтом згоди з істотними умовами Договору чи ненадання згоди на використання Логіну та Пароля як аналога власноручного підпису – електронного підпису одноразовим ідентифікатором, Товариство має право скасувати рішення про надання фінансового кредиту протягом 2 робочих днів з дати прийняття заявки від клієнта.

При цьому клієнт не позбавляється права знову подати заяву на отримання фінансового кредиту в загальному порядку.

2.4. Порядок нарахування та виплати процентів.

2.4.1. За користування фінансовим кредитом клієнт сплачує Товариству проценти, розмір яких визначається Договором.

Розмір процентних ставок за користування фінансовим кредитом самостійно встановлюється Товариством в залежності від ризиковості операції, наданого забезпечення, кон'юнктури на фінансовому ринку, строку користування та інших факторів.

2.4.2. Строк користування фінансовим кредитом, а також процент за користування ним, обчислюється і розраховуються з моменту списання відповідної суми грошових коштів з поточного рахунку Товариства на користь Позичальника.

Обчислення строку користування фінансовим кредитом та нарахування процентів за Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів визначених Договором.

При цьому проценти за користування фінансовим кредитом нараховуються з дня отримання фінансового кредиту (переказу грошових коштів на електронний рахунок банківської платіжної картки клієнта) до дня повернення фінансового кредиту, процентів за користування ним та пені (у разі прострочення повернення кредиту) у повному обсязі.

2.4.3. За порушення строку повернення фінансового кредиту та процентів за користування ним Позичальник повинен сплатити Товариству пеню, що обчислюється у відсотках від неповерненої суми отриманого фінансового кредиту за кожен день прострочення виконання зобов'язання. Розмір пені визначається у Договорі (Публічній пропозиції (оферті)) та є незмінним протягом дії Договору, якщо сторони не дійшли іншої згоди з цього питання.

2.4.4. Неповернена сума фінансового кредиту, розмір несплачених процентів за користування ним, нараховані штраф та/або пеня (у разі наявності таких положень у Договорі) складають заборгованість за Договором.

Клієнт зобов'язаний погасити заборгованість будь-яким доступним йому способом, зазначеним на Сайті. При цьому усі витрати, пов'язані із погашенням заборгованості (комісія, вартість послуг фінансового посередника тощо), здійснюються клієнтом самостійно і не включаються до загального розміру заборгованості.

2.4.5. У випадку прострочення сплати заборгованості за Договором, повернення фінансового кредиту Товариству та сплата процентів здійснюється у такій черговості:

1) прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом (у разі прострочення);

2) сума кредиту та проценти за користування ним;

3) пеня та інші платежі відповідно до умов Договору (якщо такі будуть нараховані).

2.4.5.1. У разі якщо сума кредиту не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, а кредит виданий на строк, що не перевищує одного місяця, то при внесенні суми кошти зараховуються у наступному порядку:

1) сума неустойки та суми нараховані за обслуговування кредитом (у разі використання послуг фінансових посередників);

2) проценти за кредитом;

3) сума кредиту.

2.4.6. Датою повернення фінансового кредиту, так само як і датою сплати всієї заборгованості, вважається дата повернення грошових коштів на поточний рахунок Товариства, нарахованих відповідно до всього періоду користування кредитом, якщо Товариство і Клієнт не дійшли спільної згоди щодо іншого шляху та розміру повернення.

2.4.7. Клієнт має право достроково частково або повністю повернути фінансовий кредит і сплатити проценти за користування ним. Повернення фінансового кредиту можна здійснювати шляхом внесення готівки через касу відокремленого підрозділу Товариства, електронні платіжні системи на сайті Товариства, каси відділень банківських установ, термінали самообслуговування, платіжних сервісів, шляхом здійснення онлайн платежів та/або іншим зручним клієнту способом.

2.4.8. Надходження на поточний рахунок Товариства грошових коштів від клієнта в достатньому обсязі для сплати всієї суми фінансового кредиту та нарахованих процентів за користування ним (усієї суми заборгованості) є належним виконанням зобов'язання клієнта за Договором. У такому випадку Договір припиняє свою дію з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства.

2.4.9. Якщо при достроковому поверненні фінансового кредиту внесених клієнтом грошових коштів не достатньо для погашення заборгованості в повному обсязі (часткове погашення), Договір продовжує свою дію на раніше погоджених умовах з автоматичним коригуванням в частині визначення залишку суми фінансового кредиту і процентів за користування ним.

2.4.10. При безготівковому переказі грошових коштів всі ризики, що пов'язані з затримкою в надходженні коштів на поточний рахунок Товариства, несе клієнт.

3. ПОРЯДОК ОБЛІКУ І ЗБЕРІГАННЯ ДОГОВОРІВ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.

3.1. Зберігання інформації про споживачів послуг Товариства, укладені Договори та інших документів, які пов'язанні з наданням коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, забезпечується шляхом адміністрування відповідних відомостей в обліковій та реєструючій системі Товариства.

Облікова та реєструюча система Товариства функціонує в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік клієнтів Товариства та здійснює реєстрацію проведених операцій.

3.2. Товариство забезпечує технічне функціонування облікової та реєструючої системи, створеної на основі комп'ютерних систем, які забезпечують виконання технологічних операцій з ведення обліку.

3.3. Реєстрація договорів про надання фінансових послуг здійснюється шляхом ведення Товариством електронного журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг (далі – журнал обліку) та карток обліку укладених та виконаних договорів (далі – картка обліку), відомості яких повинні містити інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій.

3.4. Журнал обліку ведеться в хронологічному порядку та має містити таку інформацію:

а) номер запису за порядком;

б) дату і номер укладеного Договору в хронологічному порядку;

в) прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи – споживача фінансових послуг;

г) серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

ґ) розмір фінансового активу в грошовому виразі згідно з умовами Договору та дату зарахування (перерахування) фінансового активу на поточний рахунок Товариства;

д) дату закінчення строку дії договору (дату анулювання або припинення дії договору).

У разі необхідності Товариство має право доповнити журнал обліку укладених та виконаних договорів додатковою інформацією.

3.5. Картки обліку виконання Договорів містять:

а) номер картки;

б) дату укладення та строк (термін) дії Договору;

в) найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - споживача фінансових послуг;

г) серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

ґ) вид фінансового активу, який є предметом Договору;

д) відомості про отримані (видані) грошові кошти та/або фінансові активи, а саме:

- дату отримання (видачі) грошових коштів;

- суму грошових коштів згідно з Договором;

- розмір проценту за користування фінансовим кредитом та розмір відсотку пені.

3.6. Журнал обліку укладених і виконаних Договорів та картки обліку виконання договорів ведуться Товариством в електронній формі з обов'язковим забезпеченням можливості роздрукування у будь-який час на вимогу Нацкомфінпослуг. Товариство зобов'язане забезпечити зберігання електронної форми журналу та карток обліку виконання договорів таким чином, щоб забезпечити можливість відновлення втраченої інформації у разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.

3.7. Договори про надання фінансових послуг зберігаються протягом п'яти років після припинення зобов'язань за Договором. Додатки до Договору (у разі наявності) зберігаються разом з відповідними Договорами за місцем їх формування в справах тимчасового зберігання до моменту передачі в архів Товариства. З метою забезпечення збереженості договорів справи повинні перебувати в робочих кімнатах або спеціально відведених для цієї мети приміщеннях, у шафах і столах, що зачиняються.

3.8. Укладені в електронній формі договори та інші документи, пов'язані з наданням фінансової послуги, зберігаються в справах в інформаційній системі Товариства шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує їх збереженість та можливість роздрукування за необхідністю у будь-який час.

Товариство зберігає укладені в електронній формі договори та інші документи, пов'язані з наданням фінансової послуги, таким чином, щоб забезпечити можливість відновлення втраченої інформації у разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.

3.9. Видача договорів (їх копій) незалежно від форми укладання у тимчасове користування стороннім особам та установам здійснюється з дозволу керівництва Товариства та у порядку, визначеному чинним законодавством і умовами відповідного договору. На видану справу заводиться картка-замінник справи та/або робиться запис у відповідному журналі, у якій зазначається номер договору, дата його укладання, а також кому справа видана, дата її повернення. Передбачаються графи для підписів про одержання і прийняття справи.

3.10. Вилучення документа із справи постійного зберігання забороняється. У виняткових випадках вилучення договору допускається з дозволу Генерального директора Товариства з обов'язковим залишенням у справі належним чином засвідченої копії вилученого документа.

3.11. Розгляд питання про визначення справ для знищення після закінчення строку їх зберігання здійснюється Генеральним директором Товариства.

У випадку прийняття рішення про знищення справ, складається акт знищення справ, який підписується особою (комісією), яка провела знищення справ та/або Генеральним директором Товариства.

4. ПОРЯДОК ДОСТУПУ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДО ДОКУМЕНТІВ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТОВАРИСТВОМ

4.1. При організації роботи Товариство вживає заходи щодо забезпечення захисту інформації при наданні фінансових послуг (надалі інформаційна безпека).

Вимоги до інформаційної безпеки Товариства:

- захист інформації від несанкціонованого доступу сторонніх осіб з використанням засобів обов’язкової персональної ідентифікації та парольного доступу до інформаційної, облікової та реєструючої системи Товариства;

- запобігання несанкціонованим змінам програмно-технічного забезпечення, знищення або пошкодження інформаційної, реєструючої та облікової системи;

- захист апаратно-програмних модулів безпеки, що містять інформацію щодо системних ключів та компонентів інформаційної, реєструючої та облікової системи;

- чіткий розподіл прав доступу до інформації між персоналом;

- засоби діагностики, що дають змогу виявити порушення цілісності баз даних;

- автоматичне протоколювання усіх входів в інформаційну, облікову та реєструючу систему і виконання всіх операцій у ній, неможливість модифікації створених протоколів, тощо.

4.2. Під комерційною таємницею Товариства розуміються відомості, пов’язані з інформацією про технологію управління, внутрішню організацію роботи Товариства та його колективу, управління фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення яких (передача, витік тощо) може завдати шкоди інтересам Товариства або вплинути на його ділову репутацію.

4.3. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування або інше розголошення такої інформації може здійснюватись виключно за погодженням з Генеральним директором Товариства.

4.4. Порядок визначення складу та переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх склад та обсяг, а також порядок захисту визначається Генеральним директором Товариства, з урахуванням вимог чинного законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

4.5. До інформації та документів, що не становлять комерційну таємницю, клієнти (контрагенти) Товариства мають до них вільний доступ належать:

• установчі документи, що дозволяють займатися господарською діяльністю;

• ці Правила;

• дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів;

• відомості про чисельність і склад працюючих за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;

• документи про сплату податків і обов'язкових платежів;

• документи про платоспроможність;

• відомості про фінансові показники діяльності Товариства та його економічний стан, що підлягають обов'язковому оприлюдненню;

• перелік керівників Товариства;

• перелік послуг, які надаються Товариством;

• ціна / тарифи фінансових послуг;

• перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Товариства перевищують 5 відсотків;

• відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають розголошенню;

• іншу інформацію з питань надання фінансових послуг (надання кредиту/позики) та інформацію, право на отримання якої закріплено законодавством України.

Обов’язковому оприлюдненню на Сайті Товариства підлягають:

• відомості про фінансові показники діяльності Товариства та його економічний стан;

• перелік керівників Товариства;

• перелік послуг, які надаються Товариством;

• ціну / тарифи фінансових послуг;

• перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Товариства перевищують 5 відсотків;

• ці Правила;

• відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають розголошенню;

• інша інформація з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено законодавством України.

4.6. На вимогу уповноважених органів Товариство повинно розкривати:

- фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно до вимог чинного законодавства;

- звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог чинного законодавства та прийнятих нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг;

- обов’язки працівників Товариства.

4.7. Поняття конфіденційної інформації, склад і обсяг відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, порядок її використання та захисту визначаються в Положенні про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, яке затверджується Загальними зборами учасників Товариства.

Обов’язки працівників Товариства щодо нерозголошення комерційної таємниці/конфіденційної інформації встановлюються шляхом підписання працівником зобов’язання або угоди про збереження та нерозголошення відомостей, що стали йому відомі при виконанні своїх службових обов’язків, та складають комерційну таємницю/конфіденційну інформацію Товариства.

4.8. У випадку звільнення працівника Товариства, що мав доступ до комерційної таємниці, такий працівник зобов’язаний передати/повернути керівництву Товариства усі носії такої інформації (як в паперовому так і в електронному вигляді), які знаходились у нього у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

4.9. На вимогу Клієнта уповноважена особа Товариства зобов`язана надати інформацію згідно з вимогами статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про інформацію» та інших законодавчих актів щодо надання інформації Клієнту та/або розкриття інформації державним органам.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВНУТРІШНІХ РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

5.1. Товариство запроваджує систему внутрішнього контролю, адекватну характеру та масштабу його діяльності, метою якої є перевірка того, що операції здійснюються лише у суворій відповідності до чинного законодавства, Статуту Товариства, цих Правил та наявних внутрішніх регламентуючих документів.

Внутрішньому контролю, зокрема, підлягають:

• надані Товариством фінансові послуги;

• операції, вчинені на виконання укладених договорів;

• ефективність надання фінансових послуг (в розрізі строків, суми) та оцінка ризиків, пов'язаних з їх наданням;

• рівень комп'ютеризації та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Товариства;

• внутрішня та зовнішня звітність Товариства, адекватність відображення результатів діяльності Товариства;

• організація та ведення бухгалтерського та управлінського обліку, а також їх відповідність меті та завданням діяльності Товариства у відповідності з вимогами чинного законодавства;

• ефективність управління трудовими та матеріальними ресурсами Товариства.

5.2. Основним завданням внутрішнього контролю Товариства є:

- дотримання правил, планів, процедур, законів України;

- збереження активів Товариства;

- забезпечення достовірності та цілісності інформації;

- економічне та раціональне використання ресурсів Товариства;

- досягнення відповідних цілей під час проведення операцій або виконання завдань та функцій Товариства.

5.3. Внутрішній контроль Товариства здійснюється уповноваженими працівниками та відповідальними особами Товариства і включає виконання наступних заходів:

- реєстрація вхідної інформації від контрагентів;

- первинний аналіз економічної доцільності;

- суворе дотримання внутрішніх правил та процедур, передбачених для укладення договорів;

- перевірка дотримання внутрішніх правил та процедур, передбачених для укладення та виконання договорів, в тому числі щодо оцінки фінансового стану клієнта;

- перевірка повноти реєстрації вхідної інформації;

- аналіз фінансово-правових наслідків укладення договорів;

- оцінка ризиків та причин їх виникнення;

- супроводження та контроль за виконанням договорів;

- перевірка внутрішньої та зовнішньої бухгалтерської і фінансової звітності Товариства;

- оцінка здатності відповідних відділів Товариства належним чином зберігати активи;

- оцінка доцільності, рентабельності придбання матеріальних ресурсів, коштів, раціональність та ефективність їх використання;

- оцінка здатності працівників Товариства досягати відповідних операційних або програмних цілей і виконання необхідних завдань;

- виявлення та аналіз прогалин і недоліків у процедурі та кваліфікаційному рівні працівників фінансової установи за наслідками здійснених контрольних заходів;

- організація семінарів та навчання працівників Товариства з метою підвищення їх фахового рівня.

Ступінь відповідальності посадових осіб та працівників Товариства встановлюється відповідно до укладених з ними трудових договорів, посадових інструкцій, затверджених керівництвом Товариства, та згідно вимог чинного законодавства України.

5.4. Контроль, що здійснюється керівництвом Товариства, базується як на аналітичній інформації, поданій посадовими особами Товариства та залученими фахівцями, так і на основі власних контрольних заходів, а саме:

• ознайомлення під особистий підпис працівників та посадових осіб Товариства зі Статутом, внутрішніми положеннями (правилами) Товариства та іншими внутрішніми регламентуючими документами для забезпечення належного виконання покладених на таких осіб трудових (посадових) обов'язків;

• перевірка дослідження компетентності працівників, відповідність посадам, які вони обіймають;

• аналіз обсягу активів, ліквідності та обсягу наданих фінансових послуг, ефективності заходів Товариства з формування та використання резервів;

• перевірка стану та якості виконання фінансово-економічних планів;

• конкурентоспроможність Товариства;

• складність та обсяг наданих фінансових послуг, їх фінансова ефективність;

• аналіз раціональності витрат на утримання Товариства;

• ступінь інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Товариства;

• адекватність та ефективність існуючих заходів внутрішнього контролю;

• доцільність та можливість здійснення організаційних та процедурних змін у Товаристві.

Ступінь відповідальності керівництва Товариства визначається трудовим контрактом, посадовою інструкцією та вимогами чинного законодавства України.

5.5. Порядок взаємодії посадових осіб та структурних підрозділів Товариства щодо здійснення ефективного внутрішнього контролю визначається внутрішніми трудовими правилами, посадовими інструкціями та трудовими договорами і договорами цивільно-правового характеру.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ДО ОБОВ'ЯЗКІВ ЯКИХ НАЛЕЖИТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З КЛІЄНТАМИ, УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ.

6.1. Посадові особи, до обов'язків яких належить безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів (далі – посадові особи) зобов'язані дотримуватися вимог чинного законодавства України, що регулює відносини у сфері надання фінансових послуг:

- керуватись у своїй роботі чинним законодавством України;

- виконувати свої обов'язки на підставі посадових інструкцій, цих Правил та внутрішніх регламентуючих документів Товариства;

- надавати органам контролю Товариства документи, необхідні для контролю відповідності здійснення ними своїх посадових обов'язків;

- надавати інформацію про виконання ними посадових обов'язків органам контролю Товариства;

- не завдавати шкоди інтересам Товариства, не порушувати прав та інтересів клієнтів Товариства;

- нести встановлену законом матеріальну відповідальність.

6.2. Посадові особи несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.

6.3. У випадках, визначених чинним законодавством України, посадові особи можуть бути притягнені до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

6.4. Посадові особи без відповідного рішення Загальних зборів учасників Товариства не можуть брати участь у підготовці та прийнятті рішень на користь членів своєї сім'ї, близьких родичів, підприємства або установи, в якому вони, їх близькі родичі мають діловий інтерес.

6.5. У разі виявлення порушень з боку посадових осіб, за вимогою Генерального директора така особа негайно зобов'язана виправити виявлені порушення та, за можливості, усунути причини і умови, що сприяли їх виникненню.

6.6. При виявленні повторного порушення посадової особи Генеральний директор Товариства має право ініціювати питання про звільнення такої посадової особи з займаної посади.

6.7. Якщо при розгляді справи виявляється, що порушення здійснено посадовою особою з корисливих мотивів, Генеральний директор Товариства має право звернутись з такою інформацією до правоохоронних органів з метою надання таким діям кваліфікованої оцінки. В інших випадках, застосовуються заходи адміністративного впливу.

7. ОПИС ЗАВДАНЬ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ КОЖНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ТОВАРИСТВА.

7.1. Завданням керівництва Товариства є розробка напрямків та найбільш ефективних способів надання фінансових послуг, розроблення та координація стратегічних напрямків розвитку Товариства, формування маркетингової та репутаційної політики, організація діловодства та сприяння ефективній взаємодії між структурними підрозділами під час виконання покладених на них завдань.

7.2. Завданням бухгалтерського підрозділу є правильне відображення операцій з надання фінансових послуг на підставі укладених договорів з урахуванням вимог чинного законодавства України.

7.3. Завданням працівників юридичної служби є аналіз правових аспектів операцій з надання фінансових послуг, проведення правової роботи серед колективу Товариства, контроль за дотриманням норм чинного законодавства при укладенні договорів, надання правової допомоги працівникам Товариства під час виконання ними своїх посадових обов'язків, захист прав та інтересів Товариства усіма можливими правовими засобами.

7.4. Завданням відділу по роботі з клієнтами є супроводження укладених договорів про надання фінансових послуг.

7.5. Завданням працівника, відповідального за проведення первинного фінансового моніторингу є здійснення передбачених законодавством процедур з виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Публічна пропозиція (Оферта))

Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТ ФІНАНС СІТІ»


Преамбула

Відповідно до вимог Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про електронну комерцію», «Про споживче кредитування», «Про захист прав споживачів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють правовідносини із надання фінансових послуг фізичним особам, цей документ визначає умови типової електронної пропозиції (оферти) (далі – Публічна пропозиція або Оферта) Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТ ФІНАНС СІТІ» (далі – Кредитодавець) у формі публічного договору про надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, форму Заявки-приєднання (Додаток № 1), які є невід’ємними частинами, та разом із Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариством з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТ ФІНАНС СІТІ» (далі – Внутрішні правила Кредитодавця) складають Договір про надання фінансової послуги – надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту (далі – Договір про надання фінансового кредиту / Договір).

У разі прийняття викладених в Оферті Кредитодавця умов, оформлення та відправлення в електронній формі Заявки-приєднання своїх ідентифікаційних та персональних даних (зі згодою на їх обробку), або підписання Заявки-приєднання у відокремленому підрозділі Товариства, фізична особа, яка приймає умови Оферти, здійснює Акцепт Оферти.

Ця Публічна пропозиція (Оферта) Кредитодавця набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на Інтернет-сторінці Кредитодавця за електронною адресою https://groshivsim.com та діє до дати її оприлюднення у новій редакції.

Основні положення

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТ ФІНАНС СІТІ», що здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії ІК номер 180 від 09.08.2016 р., видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за Рішенням від 09.08.2016 р. № 1879, реєстраційний номер 16103431 (код ЄДРПОУ 40338669, місцезнаходження: 04073, місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок 8, корпус 6), що є фінансовою установою відповідно до законодавства України, в особі директора – Хлебнікової Ольги Іванівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Фізична особа (далі — Позичальник), ідентифікаційні та персональні дані якої вказані у Заявці-приєднанні до даної Публічної пропозиції (Оферти) (далі – Заявка-приєднання до Договору, Додаток № 1), що є невід`ємною частиною цієї Публічної пропозиції (Оферти), шляхом подання та підписання нею такої Заявки, в тому числі у розумінні статті 12 Закону України «Про електронну комерцію» (далі – Закон про е-комерцію), з іншої сторони, які надалі разом іменуються «Сторони», у формі, що передбачена статтею 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» з урахуванням особливостей, встановлених Законом про е-комерцію, уклали цей Договір про надання фінансового кредиту (далі – Договір), про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Кредитодавець надає Позичальнику грошові кошти в тимчасове, строкове, платне користування (далі — «кредит», «кредитні кошти») на умовах фінансового кредиту у національній валюті України (українська гривня) на суму, яка визначена у Заявці (Додаток №1), а Позичальник зобов'язаний повернути вчасно кредит та сплатити проценти за користування ним у розмірі, що визначений у Заявці (Додаток № 1).

1.1.1. Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового переказу грошових коштів на електронний рахунок банківської платіжної картки Позичальника на підставі розгляду Заявки-приєднання до Договору (Додатку № 1) про надання Кредиту, або у готівковій формі, через касу у відокремленому підрозділі Товариства.

1.1.2. Сума Кредиту надається Позичальнику для будь-яких його особистих потреб, що не суперечать умовам цього Договору та не заборонені чинним законодавством України.

1.2. Строк користування Кредитом та розмір процентів за користування Кредитом визначаються у Заявці (Додаток № 1 до цього Договору).

1.3. Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитними коштами за весь строк користування.

1.4. Позичальник зобов'язується повернути отриманий кредит повністю разом з нарахованими процентами не пізніше визначеного в Додатку № 1 терміну (без перевищення встановленого строку), у порядку, передбаченому цим Договором, якщо не застосовується інший термін та порядок повернення Кредиту, встановлений за домовленістю Сторін на підставі Додаткової угоди до цього Договору або дострокового повернення відповідно до умов цього Договору.

1.5. Орієнтовна сукупна вартість кредиту з урахуванням плати за користування кредитом визначається Додатком № 1.

2. Умови надання кредиту та укладання Договору

2.1. Інформування щодо умов надання кредиту, ознайомлення із Внутрішніми правилами Кредитодавця, реєстрація та зміна особистих даних, оформлення і подання Заявки-приєднання на укладення Договору, зберігання укладеного Договору та супутніх документів, отримання або зміна будь-якої інформації щодо виконання Договору, оперативна комунікація з Кредитодавцем здійснюється через інтернет-сторінку Кредитодавця за електронною адресою https://groshivsim.com, або через касира відокремленого підрозділу Кредитодавця.

Виконання грошових зобов'язань та/або переговори з Кредитодавцем у разі виникнення спірних питань може здійснюватись Позичальником у інший спосіб із дотриманням чинного законодавства України.

2.2. Для отримання Кредиту, передбаченого цим Договором, Позичальник зобов’язаний ознайомитися з Внутрішніми правилами Кредитодавця, умовами цього Договору, умовами кредитування та пройти процедуру Реєстрації через відповідний сервіс сайту Кредитодавця на його інтернет-сторінці, або у відокремленому підрозділі Кредитодавця.

Під Реєстрацією для цілей даного Договору Сторони розуміють внесення Позичальником на сайті Кредитодавця своїх ідентифікаційних даних у спеціальну форму та надання згоди на обробку персональних даних, їх перевірку шляхом встановлення належності та відповідності їх Позичальнику, у результаті чого створюється аккаунт (обліковий запис) Позичальника на сайті Кредитодавця, або проведення тих самих дій у відокремленому підрозділі Кредитодавця.

Аккаунт (обліковий запис) Позикодавця являє собою набір даних про Позикодавця, необхідний для його аутентифікації та надання доступу до його особистих даних, у тому числі логіна і пароля, які авторизують Позичальника для подальших дій на сайті Кредитодавця, та є ідентифікатором Позичальника.

2.3. Оформлюючи Заявку-приєднання, Позичальник підтверджує, що він:

- має цивільну дієздатність та правоздатність;

- є громадянином України;

- є резидентом України;

- має вік від 18 до 70 років;

- має зареєстроване місце проживання на території України;

- є власником електронного рахунку банківської платіжної картки на власне ім'я в українському банку, грошовими коштами на якому має право розпоряджатися;

- ознайомлений зі своїми правами відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про захист персональних даних»;

- згоден з тим, що інформація, надана йому Кредитодавцем із дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання;

- діє зі згоди іншого з подружжя (у разі перебування у шлюбі);

- на момент заповнення Заявки та укладання Договору Заявник не перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, під дією психотропних чи токсичних препаратів, діє від власного імені, у власному інтересі, не отримує позику в якості представника третьої особи і не діє на користь третьої особи (вигодонабувача або бенефіціара),

- надав згоду на обробку своїх персональних даних у межах та з метою, що передбачені Заявкою-приєднанням.

2.4. Акцепт Оферти Кредитодавця у вигляді належним чином оформленої та надісланої Позичальником Заявки-приєднання через обліковий запис Позичальника, або заповнення документів у відокремленому підрозділі Кредитодавця, за умови подання Позичальником документів і відомостей, необхідних для встановлення його особи, є підтвердженням ознайомлення, погодження, безумовного і остаточного прийняття ним умов Внутрішніх правил Кредитодавця, умов Оферти і цього Договору та добровільним волевиявленням щодо укладення Договору.

2.5. Видача кредиту здійснюється Кредитодавцем без участі посередників на підставі розгляду належним чином оформленої Заявки-приєднання (Додаток № 1) Позичальника та ідентифікації (верифікації) Позичальника.

Будь-яка оплата за розгляд Заявки-приєднання не стягується.

2.6. Кредитодавець має право відмовити у наданні кредиту у разі, якщо здійснити ідентифікацію (верифікацію) Позичальника неможливо або є підозра, що Позичальник умисно надав неправдиві відомості щодо себе чи не надав документи, необхідні для здійснення Кредитодавцем первинного фінансового моніторингу.

Позичальник має можливість відмовитися від одержання Кредиту та відкликати згоду на обробку персональних даних в будь-який момент до здійснення ним Акцепту Оферти.

У випадках, передбачених абзацами першим і другим цього пункту, вважається, що сторони не досягли згоди з усіх істотних умов Договору і він є неукладеним.

2.7. Поданням або підписанням Заявки-приєднання Позичальник беззастережно підтверджує, що на момент укладання Договору він ознайомився з повним текстом Договору та Внутрішніх правил Кредитодавця, паспорта споживчого кредиту (у відповідних випадках), повністю зрозумів їх зміст та погоджується зі всіма умовами та правилами Договору, чим надає свою згоду на укладання цього Договору.

2.8. Договір вважається укладеним з моменту отримання Позичальником позитивної відповіді на належним чином оформлену Заявку-приєднання (Додаток № 1) про її опрацювання та схвалення Кредитодавцем шляхом повідомлення касиром відокремленого підрозділу Кредитодавця, повідомлення через особисту сторінку Позичальника, телефонного дзвінка уповноважених осіб Кредитодавця, або текстового повідомлення на особистий телефон Позичальника.

Укладення Позичальником будь-яких інших правочинів для отримання кредиту (страхування, забезпечення, придбання додаткових послуг тощо), у разі погодження Заявки-приєднання, чи подання Позичальником інших документів, ніж визначені у Внутрішніх правилах, не передбачається. В окремих випадках Кредитодавець має право витребувати у Позичальника додаткові документи для виконання своїх обов'язків з первинного фінансового моніторингу.

2.9. Підписанням електронного Договору у розумінні статті 12 Закону про е-комерцію є використання електронного підпису Позичальника одноразовим ідентифікатором, що є поєднанням даних логіна і пароля особистої сторінки Позичальника, та введенням на Особистій сторінці Позичальника унікального коду-підтвердження про схвалення Заявки з отриманого смс-повідомлення на номер телефону, вказаний при реєстрації та заповненні Заявки.

Кожний примірник електронного Договору з накладеним на нього підписом, визначеним абзацом першим цього пункту, є оригіналом такого Договору та разом із сукупними документами щодо його укладення невідкладно зберігається на Особистій сторінці Позичальника на сайті Кредитодавця https://groshivsim.com, що визнається Сторонами як вручення такого документу Позичальнику.

2.10. Кредит (кредитні кошти) вважається наданим Позичальнику з моменту списання грошових коштів з рахунку Кредитодавця на електронний рахунок банківської платіжної картки Позичальника, номер якого вказаний Позичальником у Заявці-приєднанні (Додаток № 1), або видачі грошових коштів через касу відокремленого підрозділу Кредитодавця.

З моменту списання грошових коштів у розмірі наданого кредиту на користь Позичальника за вказаними ним реквізитами, або видачу грошових коштів через касу Кредитодавця Сторони підтверджують, що Кредитодавець виконав свої обов'язки за Договором.

2.11. Невикористання Позичальником наданих грошових коштів не веде до неукладення, або недійсності цього Договору. У будь-якому випадку, з моменту списання з рахунку Кредитодавця грошових коштів на користь Позичальника, або видачу грошових коштів через касу Кредитодавця на нього покладаються зобов’язання по виконанню умов цього Договору, в тому числі щодо повернення грошових коштів, сплати проценту за користування ним, пені або інших платежів, щодо яких Сторони дійшли спільної згоди, та які, у такому випадку, обов’язково зазначаються у Заявці-приєднанні (Додаток № 1).

3. Умови і порядок нарахування та сплати процентів, повернення кредиту

3.1. Проценти за користування Кредитом нараховуються у фіксованому незмінному розмірі за кожен день протягом усього періоду фактичного користування, у тому числі і у разі порушення Позичальником строку повернення кредиту.

Нарахування процентів здійснюється з дня отримання Кредиту по день його повного повернення, а у разі прострочення повернення Кредиту Позичальник зобов'язаний сплатити проценти за користування Кредитом до дати його фактичного повернення.

Мінімальним строком для нарахування процентів за користування Кредитом є один календарний день.

Сторонами за спільною згодою в окремих випадках, на пільговий період (у разі його застосування) або під час проведення Кредитодавцем рекламних акцій (за ініціативою Кредитодавця) може бути застосовано менший розмір процентної ставки, ніж визначений у Заявці-приєднанні, про що зазначається у самій Заявці або Додатковій угоді до Договору.

У разі часткового погашення суми Кредиту нарахування процентів здійснюється на ту непогашену частину, яка підлягає поверненню з урахуванням черговості погашення зобов'язань.

3.2. Позичальник здійснює виконання своїх зобов'язань за цим Договором шляхом безготівкового переказу, процентів за користування ним та інших належних до сплати платежів (пені – у разі прострочення виконання зобов'язання) на поточний рахунок Кредитодавця, що вказаний в реквізитах Договору та Додатку № 1, та/або шляхом внесення коштів через касу відокремленого підрозділу Кредитодавця, відділення будь-якого банку, термінали самообслуговування чи сервіси інтернет-банкінгу, або шляхом договірного списання коштів в строк, визначений Заявкою.

Якщо останній день для сплати Кредиту та процентів за користування ним припадає на святковий та/або вихідний день, Позичальник зобов'язаний заздалегідь вжити заходів із своєчасного повернення суми Кредиту через безготівкові платіжні системи, або готівкою через касу відділення Кредитодавця, або здійснити оплату з урахуванням графіку роботи установ, які проводять готівкові операції. При повному або частковому погашенні Кредиту через банківські установи, термінали самообслуговування, касу відділення Кредитодавця, чи за допомогою інших платіжних сервісів Позичальник зобов`язаний зазначити в призначені платежу своє прізвище, ім’я, по-батькові та ідентифікаційний номер.

3.3. Повернення суми Кредиту та процентів за користування ним має бути здійснено Позичальником не пізніше терміну, визначеного у Заявці, що є належним виконанням зобов'язань Позичальника за цим Договором.

Повернення суми Кредиту та процентів раніше визначеного у Заявці терміну (раніше спливу визначеного строку) або повернення суми Кредиту і процентів у неповному обсязі до закінчення визначеного Заявкою строку є достроковим поверненням або частковим поверненням Кредиту відповідно.

Дострокове або часткове повернення Кредиту з нарахованими процентами за користування ним раніше визначеного у Заявці терміну дозволяється у будь-який календарний день та не передбачає для Позичальника будь-якого погодження, попередження чи додаткових платежів.

3.4. Неповернення усієї суми або частини Кредиту та процентів за користування ним у визначений Заявкою термін (після спливу визначеного строку) є неналежним виконанням Позичальником зобов'язання за цим Договором – порушенням зобов'язання.

Неповернена сума Кредиту, розмір несплачених процентів за користування ним та нарахована пеня складають заборгованість Позичальника за Договором, актуальний розмір якої деталізовано відображається на Особистій сторінці Позичальника на сайті Кредитодавця.

3.5. Кошти вважаються отриманими з моменту їх фактичного зарахування на поточний рахунок Кредитодавця і розподіляються згідно черговості в день зарахування.

Зарахування сплачених коштів автоматично відображається на особистій сторінці Позичальника із відображенням розподілу зарахування та формуванням первинного бухгалтерського документу.

3.6. Отримані від Позичальника кошти розподіляються у такій черговості погашення заборгованості за цим Договором:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом (у разі прострочення);

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачується пеня (якщо така буде нарахована).

3.6.1. У разі якщо сума Кредиту не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, а Кредит виданий на строк, що не перевищує одного місяця, то при внесенні суми кошти зараховуються у наступному порядку:

1) у першу чергу сплачується сума неустойки та суми нараховані за обслуговування кредиту (у разі використання послуг фінансових посередників);

2) у другу чергу сплачуються проценти за кредитом;

3) у третю чергу сплачується сума кредиту.

3.7. У разі погашення Позичальником суми Кредиту, процентів за користування ним та пені (у разі прострочення виконання зобов'язання) через Особисту сторінку Позичальника на сайті Кредитодавця, або у день такого погашення формується електронний документ про сплату, що зберігається на Особистій сторінці Позичальника.

3.8. У разі погашення Позичальником суми Кредиту, процентів за користування ним та пені (у разі прострочення виконання зобов'язання) через відділення Кредитодавця, відділення будь-якого банку, платіжні термінали або інші платіжні системи, що може спричинити затримку зарахування коштів, ризик настання негативних наслідків у зв'язку із невчасним отриманням Кредитодавцем таких платежів несе Позичальник.

Оплата комісії або вартості послуг посередників (розрахунково-касове обслуговування, комісії терміналів за переказ коштів тощо), через яких Позичальник здійснює погашення, покладається на Позичальника та не включається до розміру суми Кредиту, процентів за користування ним або пені (у разі її нарахування). Позичальник повинен враховувати вплив таких платежів на різницю сум, сплаченої та реально зарахованої ним на користь Кредитодавця.

Кредитодавець не несе відповідальності за дії Позичальника, пов'язані із витратами на погашення заборгованості.

4. Обов’язки Кредитодавця

4.1. Кредитодавець зобов’язується:

4.1.1. Надати Позичальнику Кредит у визначеному Заявкою розмірі за умови погодження Заявки.

4.1.2. Приймати від Позичальника платежі на погашення суми Кредиту та процентів, а у разі прострочення оплати – пеню як виконання зобов’язань за цим Договором.

4.1.3. На вимогу Позичальника надати йому консультації з питань виконання умов цього Договору.

4.1.4. Належним чином виконувати свої зобов`язання за Договором.

4.1.5. Повідомити Позичальника про зміну Внутрішніх правил надання коштів у позику шляхом опублікування їх нової редакції на сайті Кредитодавця.

4.1.6. Приймати до розгляду клопотання Позичальника про пролонгацію та або реструктуризацію Кредиту.

5. Обов’язки Позичальника

5.1. Позичальник зобов’язується:

5.1.1. Своєчасно і у повному обсязі повернути Кредит та сплатити нараховані проценти за користування ним.

5.1.2. Вживати усіх можливих та доступних заходів для своєчасного виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

5.1.3. Вказувати у відповідних формах на сайті Кредитодавця та під час виконання Договору актуальну і достовірну інформацію.

5.1.4. При зміні свого місця проживання, місця роботи, фінансового стану, інших істотних умов, що можуть вплинути на повернення Кредиту, повідомляти (з додаванням скан-копій оригіналів або особисто завірених копій документів) протягом 5 (п`яти) календарних днів від дати таких змін електронною поштою за адресою info@groshivsim.com, листом за адресою місцезнаходження Кредитодавця або за телефоном гарячої лінії Кредитодавця.

5.1.5. За вимогою Кредитодавця, у разі необхідності, надати йому протягом 5 (п`яти) календарних днів документи, що мають значення для оцінки фінансового стану Позичальника.

5.1.6. Самостійно здійснювати контроль стану заборгованості через Особисту сторінку на сайті Кредитодавця та не допускати порушення строків виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

5.1.7. У разі дострокового повного погашення Кредиту та процентів за користування ним сплатити суму, вказану на Особистій сторінці, а у разі незгоди із нарахованою сумою – письмово звернутись до Кредитодавця з обґрунтуванням своєї позиції.

6. Права Кредитодавця

6.1. Кредитодавець має право:

6.1.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.

6.1.2. Аналізувати платоспроможність Позичальника, а також вносити пропозиції щодо продовження подальших відносин з Позичальником.

6.1.3. Вимагати дострокового повного виконання Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором у випадках:

- подання Позичальником до суду позову про визнання Договору недійсним у цілому чи у певній частині;

- за наявності будь-яких фактичних обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальникові Кредит своєчасно не буде повернений;

- якщо інформація або документи, які Позичальник зобов’язаний надати Кредитодавцю відповідно до умов цього Договору або у зв’язку з цим Договором, надані несвоєчасно та/або не в повному обсязі, або якщо така інформація або документи (їх частина) виявилися недостовірними.

Вимога про дострокове повне повернення Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом та пені направляється Кредитодавцем на адресу Позичальника, яка зазначена в Договорі.

У разі незадоволення Позичальником вимоги Кредитодавця протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати її отримання, Кредитодавець буде змушений звернутись до суду та/або правоохоронних органів для захисту своїх прав. У випадку неотримання Позичальником вищевказаної вимоги через зміну ним адреси без письмового повідомлення Кредитодавця чи у разі неотримання Позичальником вищевказаної вимоги Кредитодавця з будь-яких інших підстав протягом 25 (двадцяти п’яти) календарних днів з дати направлення вимоги, Кредитодавець буде змушений звернутися до суду та/або правоохоронних органів для захисту своїх прав.

6.1.4. Звернутися до суду за захистом свої законних прав в порядку та з підстав, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

6.1.5. Фотографувати, зберігати та поширювати фотографії особи Позичальника, а у разі порушення та/або неналежного виконання зобов'язань Позичальником, – передавати його фотографії правоохоронним органам та/або третім особам для забезпечення належного виконання його обов`язків перед Кредитодавцем.

6.1.6. У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов’язань без узгодження із ним передавати інформацію про нього третім особам, у тому числі Бюро кредитних історій.

6.1.7. У випадку порушення Позичальником строків повернення Кредиту більше ніж на 3 дні Кредитодавець має право:

• без згоди Позичальника залучати третіх осіб до роботи зі стягнення простроченої заборгованості;

• без згоди Позичальника передати третім особам своє право грошової вимоги шляхом укладання відповідного договору разом із персональними та ідентифікуючими даними Позичальника, який прострочив виконання зобов'язання;

• передати відомості та персональні дані Позичальника до бази даних Бюро кредитних історій як інформацію про негативну кредитну історію такого Позичальника;

• проводити за погодженням із Позичальником реструктуризацію зобов’язань за Договором;

• у порядку та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України, звертатись до банка-емітента банківської платіжної картки Позичальника, на яку Кредитодавцем було надано Кредит, з вимогою про здійснення договірного списання з усіх доступних рахунків банківських платіжних карток Позичальника з метою погашення суми заборгованості за Договором.

7. Права Позичальника

7.1. Позичальник має право:

7.1.1. Вносити клопотання про перенесення строків (терміну) здійснення платежів, пролонгацію дії Договору, реструктуризацію Договору при виникненні незалежних від нього обставин, тимчасових фінансових або інших труднощів шляхом письмового звернення до Кредитодавця за умови належного документального підтвердження таких фактів.

7.1.2. Достроково повернути (погасити) Кредит та проценти за користування ним.

7.1.3. Протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору, сума якого складає більше одного розміру мінімальної заробітної плати, відмовитися від такого Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. У такому випадку застосовуються положення статті 15 Закону України «Про споживче кредитування», а Позичальник зобов'язаний повернути суму отриманого Кредиту та нараховані проценти за користування Кредитом відповідно до кількості днів користування.

7.1.4. Приймати участь у рекламних та/або маркетингових акціях і заходах, які проводяться Кредитодавцем, за умови відповідності умовам і критеріям цих акцій і заходів.

8. Відповідальність сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно даного Договору та/або чинного законодавства України.

8.2. У разі порушення Позичальником зобов'язання у вигляді несвоєчасного повернення / неповернення суми Кредиту та процентів за користування ним Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю пеню у розмірі 1% від суми неповерненого Кредиту за кожен день прострочення виконання зобов'язання.

8.3. Строк позовної давності за цим Договором становить 5 років, у тому числі на вимоги з повернення процентів за користування Кредитом та суми заборгованості по Кредиту, з урахуванням встановленого індексу інфляції та пені за весь час прострочення та всіх видатків, понесених Кредитодавцем під час виконання умов цього Договору.

8.4. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців.

8.5. Сторони погодили, що Позичальник не звільняється від повернення кредиту в повному обсязі та/або його частини (несплачена сума Кредиту, нараховані, але не сплачені проценти, пеня тощо) при настанні різних обставин, в тому числі від незалежних від нього (втрата роботи, фінансові труднощі, хвороба, перебування за кордоном тощо).

8.6. Позичальник при укладанні цього Договору гарантує, що він отримав згоду на укладання цього Договору від іншого із подружжя (у разі перебування у шлюбі на дату укладення Договору).

8.7. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань, які мали місце під час дії цього Договору.

8.8. Сторони погодили, що всі витрати, пов’язані з розглядом справ в судових інстанціях з питання примусового стягнення Кредиту та інших платежів, покладаються на Позичальника.

8.9. Сторони домовилися, що нарахування та стягнення Кредитодавцем пені, зазначеної у розділі 8 цього Договору, є правом, а не обов’язком Кредитодавця.

9. Порядок вирішення спорів

9.1. Спірні питання щодо виконання цього Договору або пов'язані із ним підлягають врегулюванню шляхом переговорів між Сторонами. Якщо дійти згоди шляхом переговорів не являється можливим, такі спори, розбіжності або вимоги підлягають остаточному вирішенню в суді відповідно до законодавства України.

10. Особливі умови

10.1. Укладаючи цей Договір, Позичальник усвідомлює та підтверджує, що умови цього Договору для нього зрозумілі, відповідають його інтересам та справедливі. Підписанням цього Договору Позичальник свідчить, що він до підписання цього Договору ознайомився з усіма наявними та можливими схемами та умовами, на яких Кредитодавець здійснює кредитування, загальною сукупною вартістю Кредиту та всіх витрат, пов’язаних з отриманням Кредиту у Кредитодавця, та свідомо обрав умови кредитування, викладені в цьому Договорі. Позичальник підтверджує, що він не знаходиться під впливом омани, обману, насильства, погрози, зловмисної угоди або збігу тяжких для нього обставин, також гарантує, що на момент укладання цього Договору він не є жодним чином обмеженим законом, іншим нормативним актом, судовим рішенням або іншим передбаченим чинним законодавством способом в своєму праві укладати цей Договір та виконувати усі умови, визначені в цьому Договорі.

10.1.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону про е-комерцію.

Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний у порядку, визначеному статтею 12 Закону про е-комерцію, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.

10.1.2. Позичальник своїм підписом на Договорі підтверджує, що перед укладенням Договору на сайті Кредитодавця, або у відокремленому підрозділі Кредитодавця, він отримав усю необхідну інформацію та консультації щодо укладення та виконання Договору, а також підтверджує те, що його незнання та/або не повне знання юридичної термінології не заважає йому повністю розуміти значення всіх пунктів Договору та відповідальності за підписання даного Договору, його виконання та/або не виконання.

10.2. Позичальник зобов’язаний зберігати сувору конфіденційність стосовно умов Договору та Внутрішніх правил Кредитодавця, а також технічну, комерційну, фінансову та іншу інформацію про Кредитодавця, отриману у результаті укладення цього Договору.

10.3. При зміні кредитної політики відповідно до рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного Банку України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг, та/або Кредитодавця, Кредитодавцем пропонується Позичальнику внесення відповідних змін в Договір.

10.4. Сторони цього Договору погодили, що зобов’язання Позичальника за цим Договором не є такими, що нерозривно пов’язані із особою Позичальника, та можуть бути виконані як самим Позичальником, так і будь-якою третьою особою (у тому числі спадкоємцями Позичальника).

10.5. Даний Договір діє до дати, вказаної у Заявці, а у частині взаєморозрахунків – до їх повного проведення. Додатково Сторони узгодили, що місцем укладання даного Договору вважається юридична адреса Кредитодавця – 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 8.

10.6. Даний Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках однакової юридичної сили, по одному примірнику для кожної із Сторін, з урахуванням положень пункту 2.9 цього Договору.

10.7. Шляхом укладання та підписання Позичальником цього Договору Позичальник надає Кредитодавцю право на збирання, оброблення, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію Позичальника, право використовувати Кредитодавцем інформацію, що стосується виконання зобов’язань за цим Договором, фінансового стану, а також інформацію про те, чи є він клієнтом Кредитодавця. У випадку розкриття Кредитодавцем інформації, яка складає кредитну історію та/або персональних даних Позичальника, що стосується виконання/не виконання зобов’язань за цим Договором, фінансового стану, а також інформації про те, чи є він клієнтом Кредитодавця, Позичальник не буде мати жодних претензій до Кредитодавця.

10.8. Позичальник, керуючись Законом України «Про захист персональних даних, своїм підписом підтверджує надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненням третіх осіб), поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень чинного законодавства України, якщо інший строк не передбачено чинним законодавством України або Договором.

10.9. Шляхом укладення і підписання Позичальником цього Договору Позичальник підтверджує факт ознайомлення з умовами надання Кредиту, Внутрішніми правилами Кредитодавця про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Кредитодавцем, паспортом споживчого кредиту (для кредитів, які підпадають під це визначення), а також повідомлений про розміри й тип кредиту, його суму і строк, розмір і тип процентів (процентної ставки), розміри неустойки та інші елементи вартості Кредиту за цим Договором відповідно до статті 9 Закону України «Про споживче кредитування».

10.10. Шляхом укладання і підписання цього Договору Позичальник підтверджує факт ознайомлення його зі статтею 9 Закону України «Про споживче кредитування» та факт надання йому Кредитодавцем інформації, що передбачена статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

10.11. Сторони погодили, що з укладанням цього Договору Сторонами досягнуто згоди з усіх його істотних умов та не існує жодних умов, які можуть бути істотними та необхідними за змістом цього Договору.

10.12. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно та невідкладно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з ним несприятливих наслідків.

10.13. Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Кредитодавець зобов'язаний провести ідентифікацію (верифікацію) Позичальника, у тому числі на підставі наданої Позичальником інформації та інформації з інших доступних достовірних джерел.

10.14. Для цілей цього Договору Сторони погодили застосування (використання) факсимільного відтворення печатки та підпису зі сторони Кредитодавця (уповноваженої особи) за допомогою нанесення та/або використання механічних приладів (засобів, механізмів) або іншого способу нанесення (відтворення) підпису та печатки. Використання факсимільного відтворення печатки та підпису дозволяється на усіх первинних документах, які оформлюються Сторонами та на інших документах (листах, вимогах, документах, що підтверджують факти, та інших). Зразок факсимільного аналогу печатки і підпису керівника Кредитодавця та їх комбінації наведені нижче (пропорції та колір зразків факсимільних аналогів можуть відрізнятися від цього зразку в інших документах):

ЗРАЗОК ФАКСИМІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ підпис

ПІДПИСУ КРЕДИТОДАВЦЯ

ЗРАЗОК ФАКСИМІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ місце печатки

ПЕЧАТКИ КРЕДИТОДАВЦЯ

Сторони також дійшли згоди щодо відсутності необхідності укладення жодного окремого документу, який би передбачав можливість у випадках, не заборонених чинним законодавством України, використання факсимільного відтворення підпису(ів) та печатки за допомогою факсиміле для вчинення правочинів та підписання документів, які виникають внаслідок виконання цього Договору, в т.ч. первинних документів бухгалтерського обліку. Підписання цього Договору є достатнім фактом для використання факсимільного відтворення підпису(ів) та печатки для подальшої комунікації між Сторонами у процесі виконання Договору.

Підписання Договору факсимільним підписом є правом, а не обов’язком Кредитодавця.

Для цілей цього Договору факсимільний відбиток печатки Кредитодавця та підпису уповноваженої особи мають аналогічну юридичну силу власноручного підпису уповноваженої особи та відбитку мокрої печатки Кредитодавця.

10.15. Згідно із положеннями статей 207, 633, 1047 Цивільного кодексу України та статей 11-13 Закону про е-комерцію, беззаперечним прийняттям (акцептом) умов даного Договору Позичальником є заповнення електронної Заявки (у формі Додатку №1). Підписання Позичальником у такому разі відбувається шляхом використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором, а саме комбінацією Логіну та Пароля Позичальника на особистій сторінці Позичальника на сайті Кредитодавця. Виконання вищезазначених дій означає прийняття Позичальником всіх умов Договору та його укладання в електронному вигляді, що згідно частини дванадцятої статті 11 Закону про е-комерцію прирівнюється до укладення договору в письмовому вигляді, у зв’язку з чим створює для Позичальника і Кредитодавця такі ж правові зобов’язання та наслідки.

10.16. Сторони дійшли згоди, що правочини та документи, що створюються внаслідок цього Договору, в тому числі первинні документи бухгалтерського обліку, підписані з використанням факсимільного відтворення підпису(ів) уповноваженого(них) представника(ів) Сторін(они) та факсимільного відтворення печатки Кредитодавця, мають таку ж юридичну силу і породжують для Сторін аналогічні права та обов’язки, як і ті, що підписані власноручно.

Сторони погодили, що укладання Договору та інших документів в електронній формі прирівнюється до укладання відповідних документів в паперовій формі, що мають таку ж юридичну силу.

10.17. Назви розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст та тлумачення.

10.18. Якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнаним недійсним, це не призводить до недійсності інших положень або Договору в цілому. У такому випадку Сторони зобов`язуються визнані недійсними положення, замінити дійсними, які будуть відповідати цілям та змісту цього Договору, а також однаково тлумачитися і застосовуватися таким чином, щоб досягти економічного результату, максимально близького до того, по відношенню до якого у Сторін існували наміри при укладанні Договору.

10.19. Правовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України та Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Кредитодавця.

11. Порядок внесення змін та припинення дії Договору

11.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору оформлюються Додатковою угодою та підписуються Сторонами у порядку, передбаченому для укладення цього Договору чинним законодавством України з урахуванням вимог Закону про е-комерцію.

11.2. Продовження дії Договору (пролонгація) можливе за умови, якщо Позичальник повністю сплатив нараховані проценти за весь строк користування Кредитом не пізніше останнього дня цього строку.

Сторони дійшли згоди, що сплата Позичальником нарахованих процентів у повному обсязі є його згодою на пролонгацію Договору на тих самих умовах на наступні 10 календарних днів без необхідності укладання Додаткової угоди.

11.3. Дія Договору припиняється, а Договір втрачає чинність у таких випадках:

11.3.1. Позичальник у повному обсязі виконав зобов'язання за цим Договором.

11.3.2. В інших випадках передбачених чинним законодавством України, але в будь-якому разі Позичальник повинен виконати всі зобов’язання за цим Договором в повному обсязі.

11.4. Розгляд питання про реструктуризацію заборгованості за Договором здійснюється на підставі аргументованого письмового звернення Позичальника до Кредитодавця із наданням належних підтверджуючих документів.

Здійснення реструктуризації заборгованості за Договором є правом Кредитодавця, а не обов'язком, і здійснюється у загальному порядку розгляду звернень.